Prawo pracy

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych nasza pomoc może polegać na:​

 • sporządzaniu i analizowaniu umów o pracę oraz kontraktów managerskich;

 

 • sporządzaniu dokumentów związanych z ustaniem stosunku pracy;

 • sporządzeniu pozwów i innych pism procesowych oraz reprezentowaniu przed sądami wszystkich instancji;

 

 • składaniu wniosków egzekucyjnych i udziale w postępowaniu egzekucyjnym;

 • świadczeniu stałej obsługi przedsiębiorstw w zakresie prawa pracy;

 • świadczeniu stałej obsługi związków zawodowych.

​Świadczymy również pomoc prawną dotyczącą:​ • spraw związanych z równym traktowaniem w zatrudnieniu (dyskryminacja/mobbing)

 

 • nawiązania i ustania stosunku pracy na podstawie umowy na czas określony, nieokreślony, na czas wykonywania określonej pracy, ze stosunku powołania i mianowania;

 

 • wynagrodzenia za pracę;

 

 • czasu pracy (systemy czasu pracy);

 

 • odpowiedzialności materialnej pracowników;

 

 • kar porządkowych wpisywanych do akt pracowniczych;

 

 • urlopów pracowniczych;

 

 • ochrony pracowniczej związanej z rodzicielstwem;

 

 • bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

 • obowiązków pracownika i pracodawcy;

 

 • rozwiązywania stosunków pracy;

 

 • postępowań pojednawczych i rozwiązywania sporów sądowych;

 

 • sporządzania regulaminów pracy, wynagradzania, komisji pojednawczych;

 

 • ustalenia prawa do renty i emerytury.